Korenweg 22
7064 BW Silvolde
06 - 13 55 04 97 koen@3p-partners.nl
reactie binnen 2 werkdagen

Privacyverklaring 3PP

Privacyverklaring
Om onze website, www.3p-partners.nl, en de daarmee verbonden diensten aan onze gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat 3PP in een aantal gevallen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 3PP acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 3PP is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring, zullen we uitleggen welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt en wat wij als 3PP doen om uw privacy te beschermen. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wie verwerkt persoonsgegevens
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van deze website is 3PP. Zonder uw voorafgaande toestemming zal 3PP geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie. Tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of andere diensten binnen de website van 3PP is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken of dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

3PP verwerkt deze gegevens om:

  • onze website aan u beschikbaar te kunnen stellen, gericht op de wensen van de klant en daarmee de website goed te kunnen inrichten;
  • de diensten die via onze website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en voor u uit te voeren;
  • Vragen die u heeft te kunnen beantwoorden.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft gesteld en/of andere diensten binnen onze website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat 3PP uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen. Uw persoonsgegevens worden door 3PP niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. Tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Beveiligingsmaatregelen
3PP  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens 3PP toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding, hetgeen vastgelegd is in een geheimhoudingsverklaring.

Het gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u de website van 3PP bezoekt. 3PP kan gebruik maken van cookies om het gebruik van de onze website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door 3PP kunt u dit via uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd of heeft laten deactiveren kan het mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze website.

Via de website van 3PP worden automatisch logbestanden gegenereerd van het gebruik door de gebruikers van onze website. 3PP houdt de gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, de IP-adressen en de domeinnamen. Ook van de datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen uitsluitend voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt. Alsmede ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

Het gebruik Websites van derden
Op onze website kunnen links opgenomen worden naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. 3PP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. 3PP adviseert u om kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen en/of contact
3PP hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mail. Met onderstaande gegevens kunt u ook contact opnemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van 3PP.

3PP
Tel. 06 – 13 55 04 97
E-mail: administratie@3p-partners.nl

Op onze diensten zijn naast onze Algemene voorwaarden ook onze Privacy voorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan kan u kosteloos worden toegezonden.