Korenweg 22
7064 BW Silvolde
06 - 13 55 04 97 koen@3p-partners.nl
reactie binnen 2 werkdagen

Privacy statement 3PP

Privacy Statement 3PP

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Als we het hebben over Privacywetgeving dan bedoelen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als we het hebben over medewerkers van 3PP dan is dit inclusief de eigenaar.

1. Toelichting op het Privacy Statement
3PP mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft 3PP de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door 3PP worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

3PP vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft 3PP in deze Privacy Statement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik van uw gegevens en voor de verwerking bij welke gegevens 3PP expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die 3PP gebruikt en het doel van het gebruik
3PP verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van 3PP. U zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van 3PP of via het contactformulier of mail contact met ons opneemt. 3PP verzamelt:

 • uw naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedata;
 • wanneer dit voor het leveren van onze dienstverlening noodzakelijk is uw BSN-nummer en/of een kopie ID-bewijs;
 • Financiële gegevens, waaronder bank- en belastinggegevens, zowel zakelijk als privé.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met 3PP sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
3PP verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten 3PP om tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die 3PP met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
3PP:

 • verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze Privacy Statement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door medewerkers van 3PP worden ingezien, tenzij in het Privacy Statement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door 3PP beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere medewerker om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van 3PP hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan 3PP verstrekte persoonsgegevens;
 • 3PP heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. 3PP hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal 3PP zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
U heeft:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email naar administratie@3p-partners.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek bericht van 3PP.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met 3PP opnemen en probeert 3PP er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie?  Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal 3PP ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de websites in beheer van 3PP.

Privacy statement 3PP
Versie, mei 2018